Gebruiksvoorwaarden en privacy

Website

Aan het gebruik van de website www.desorteerwinkel.be (‘de Site’) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring verbonden. Door het gebruik van de Site wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring kennis te hebben genomen, ze te aanvaarden en na te leven.

Deze Site is gecreëerd en wordt beheerd door Fost Plus VZW, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, BTW-nummer BE 0447.550.872, RPR Brussel (‘Fost Plus’).

Gebruiksvoorwaarden


1. Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij de samenstelling van de inhoud van de Site hebben wij de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid betracht. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Fost Plus kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site. U blijft steeds verantwoordelijk om na te gaan of deze informatie toereikend is, opdat wij onze taak zouden kunnen vervullen.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Fost Plus behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site op elk tijdstip te wijzigen.

2. Gratis communicatiemateriaal

De Site biedt u de mogelijkheid om gratis communicatiemateriaal (affiches, stickers, etc. – ‘Materiaal’) aan te vragen voor intern gebruik, inclusief gratis verzending. Fost Plus behoudt zich het recht voor om uw aanvraag te weigeren zonder verdere motivering. Fost Plus kan tevens de hoeveelheid gratis ter beschikking gesteld communicatiemateriaal zonder verdere motivering beperken.

U verbindt zich ertoe het Materiaal enkel te gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden, en in het bijzonder de sensibilisering van uw personeel. U zal het Materiaal niet verkopen, noch op enige andere wijze commercialiseren.

Fost Plus spant zich in om het u toegekende Materiaal binnen een termijn van 4 weken na uw aanvraag te bezorgen. Fost Plus kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien zij hier niet in slaagt en/of indien de bestelling niet volledig overeenstemt met uw aanvraag. Indien u onjuistheden of problemen met de levering vaststelt, kunt u steeds contact met ons opnemen.

3. Onderbrekingen

Fost Plus tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Fost Plus niet garanderen dat de Site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

4. Hyperlinks

De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Fost Plus geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Fost Plus biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Fost Plus met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de Site, vragen wij u voorafgaand contact met ons op te nemen.

5. Aansprakelijkheid

Fost Plus is niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, aanvragen voor Materiaal en alle andere informatie of voor de vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van de Site, daaronder begrepen alle informatie die erop of erdoor ter beschikking wordt gesteld, is derhalve volledig op eigen risico.

U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze, beslissing of aanvraag die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site hebt verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrustingen en/of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. Fost Plus verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Fost Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site, hierin begrepen het aanvragen van Materiaal. Voor het gebruik van de Site, kan Fost Plus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen en andere technische mankementen, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, noch door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site of de informatie die in laatstgenoemde vervat is.

Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van Fost Plus of derden schendt, zal u Fost Plus of deze derden vergoeden en vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen als gevolg daarvan.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Site en het Materiaal genieten auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Site, de daar ter beschikking gestelde informatie en het aan u geleverde Materiaal houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in, die integraal aan Fost Plus dan wel een derde blijven behoren.

7. Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe (i) de informatie en het Materiaal die u op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, enkel voor uw eigen interne doeleinden aan te wenden en u ervan te onthouden deze informatie of Materiaal voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren en/of op onrechtmatige wijze te gebruiken, (ii) geen gebruik te maken van de Site waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt, (iii) de Site niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, (iv) de Site en het Materiaal niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging (zoals o.m. de rechten van privacy en intellectuele eigendom).

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze Site, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacyverklaring

Fost Plus draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze Site.

Door deze Site te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Fost Plus persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Fost Plus verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Fost Plus onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van het paswoord en periodieke backups.


2. Verwerking van persoonsgegevens

Bij uw gebruik van de Site kan u persoonsgegevens meedelen aan Fost Plus. Indien u bijvoorbeeld een online aanvraag invult en verstuurt voor de bestelling van Materiaal wordt u gevraagd om uw contactgegevens in te voeren. De gegevens die door u via de Site worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om uw aanvragen correct te behandelen en uit te voeren en om de werking van de Site te optimaliseren. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief (minimaal 3 per jaar) die verband houdt met de producten en diensten die worden aangeboden door Fost Plus in het kader van sorteren op het werk. U kan zich op eender welk ogenblik gemakkelijk en kosteloos uitschrijven van deze nieuwsbrief.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fost Plus deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres echter worden meegedeeld aan derde partijen die niet behoren tot Fost Plus. Daarentegen hebben wij te allen tijde het recht om de ontvangen persoonsgegevens mee te delen aan derde partijen indien wij daartoe verplicht worden door bevoegde overheden of wanneer dit cruciaal is om onze rechtmatige belangen te beschermen.

Daarnaast verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens die door uw browser naar elke website wordt gezonden bij bezoek, zoals uw IP-adres, browser type en tijdstip van toegang tot de Site. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze Site.

3. Cookies

Op deze Site worden zogenaamde ‘cookies’ gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze Site gebruikt om uw gebruiksgemak te verhogen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen maar dit kan het gebruik van de Site bemoeilijken.

4. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door contact op te nemen met Fost Plus op de hieronder vermelde contactgegevens.

5. Wijzigingen

Fost Plus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 12.04.2013.

6. Contactgegevens

Fost Plus is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.

U kunt contact opnemen met Fost Plus op het volgende adres: Fost Plus VZW, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, via www.fostplus.be, via e-mail (fostplus@fostplus.be), op telefoonnummer +32 2 775 03 50 of op faxnummer +32 2 771 16 96.